วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2566
จ้างทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกังแอน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกังแอน
22  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย 83-0576 สุรินทร์) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อเสื้อสะท้อนแสง(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มอาหารกลางวันโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง