วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะข้างโรงฆ่าสัตว์ (ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม) ชุมชนปะอาว
1  ธ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไก่ย่างวิเชียรบุรี (ชุมชนโคกมะกะ)
30  พ.ย. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรืิอการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง)2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(กองช่าง)2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 80 ตัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
จ้างโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง