วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2567
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีการศึกษา 1/2567 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567
24  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อจ่ัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (จัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  พ.ค. 2567
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 120KW/150 KVA เครื่องยนต์ดีเซลไม่ต่ำกว่า 5900 CC (4 ลูกสูบ) จำนวน 1 เครื่อง
15  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง