การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอปราสาท

  ประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566

  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกังแอน เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

  การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น