พบเห็นการทุจริต
คอร์รัปชั่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
แจ้ง 044-551-448
 
โครงสร้างองค์กรเทศบาลตำบลกังแอน
โครงสร้างการแบ่งส่วนหน่วยงานเทศบาล
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ตำบล
แผนที่เทศบาล
ข้อมูลการติดต่อ
ถามตอบ Q&A /ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ทำเนียบนายกเทศมนตรี
ทำเนียบปลัด
ทำเนียบคณะผู้บริหาร และสมาชิก
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองการประปา
หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเกษียณที่ภาคภูมิ
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 วิสัยทัศน์
 คำแถลงนโยบาย
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ยุทธศาสตร์
 พันธกิจ
 เทศบัญญัติงบประมาณ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาหน่วยงาน
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนการดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แผนภูมิโครงสร้างอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การชำระภาษี
 แผนติดตามและประเมินผล
 แผน 2556
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายและระเบียบต่างฯ
 อำนาจหน้าที่เทศบาล
 
 จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
 ร่วมมือร่วมใจสู้โควิด19
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ITA ความโปร่งใส
 
 
 
 
 
 
   
 
 
     
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกังแอน

 
 
 
ประ�าศ
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศเทศบาลตำบลกังแอน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   26-10-2565  31  5
2   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2567)  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   21-10-2565  31  5
3   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    08-08-2565  50  0
4   ประกาศการยุบเลิกตำแหน่งลูกจ้างประจำ    02-08-2565  47  0
5   ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)    29-06-2565  33  0
6   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ    10-06-2565  54  0
7   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    27-05-2565  47  0
8   คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล    18-05-2565  40  0
9   คำสั่งมอบหมายให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล    18-05-2565  44  0
10   ประกาศการรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร    12-05-2565  67  0
11   ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕    02-03-2565  86  0
12   ประกาศงบการเงินการคลังเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔    17-02-2565  77  0
13   บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕    02-02-2565  71  0
14   ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซด์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕    24-01-2565  98  0
15   แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕    21-12-2564  68  0
16   ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปีภาษี ๒๕๖๕    01-12-2564  78  0
17   การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564    30-11-2564  60  0
18   รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    18-11-2564  83  0
19   สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกังแอน    21-09-2564  113  0
20   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    21-09-2564  78  0
21   ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒    07-06-2564  84  0
22   รับสมัครแรงงานรายเดือนเพื่อเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บรรายได้ฯ เพิ่มเติม    13-05-2564  132  0
23   บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  doc220210302110304.pdf   02-03-2564  119  0
24   การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    18-02-2564  103  0
25   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ(ที่ดินราชพัสดุ สร ๘) ช่วงที่ ๑  doc220210205154928.pdf   05-02-2564  148  0
26   ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกเทศมนตรีตำบลกังแอน  doc220210204111345.pdf   04-02-2564  177  0
27   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    02-02-2564  113  0
28   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    29-01-2564  113  0
29   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    21-01-2564  107  0
30   แบบบัญชีรายการที่ดินยและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔    15-01-2564  103  0
31   ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม และการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลกังแอน    22-12-2563  104  0
32   แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม)    15-12-2563  61  0
33   งบการเงินการคลังเทศบาลตำบลกังแอน ประจมำปีงบ ๒๕๖๓    15-12-2563  52  0
34   ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษี พ.ศ.๒๕๖๓    15-12-2563  69  0
35   รายงบานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบ ๒๕๖๓    23-11-2563  49  0
36   ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2559,2563    18-11-2563  51  0
37   เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566    11-11-2563  93  0
38   ผลการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่2 (1เม.ย.-30ก.ย.63)ประจำปีงบประมาณ2563    10-11-2563  57  0
39   ผลการประเมินผลการปฎิบัติราชการของพนักงานจ้าง ครั้งที่2 (1เม.ย.-30ก.ย.63)ประจำปีงบประมาณ2563    03-11-2563  61  0
40   ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓(เพิ่มเติม)    06-10-2563  63  0
41   ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นรายงานรายเดือนตามโครงการจ้างเหมาแรงงานรายเดือนประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกังแอน    23-09-2563  47  0
42   ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562    31-08-2563  39  0
43   เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  doc220200715170520.jpg   15-07-2563  83  0
44   เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง    15-07-2563  114  0
45   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยางแบบ Pars AsPhaltic concrete ถนนสุขาภิบาล 23 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    30-06-2563  61  0
46   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนฯถนนสุาภิบาล ๒๓    27-06-2563  54  0
47   บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปี พ.ศ.2563  doc220200623133500.ด doc320200623133706.ด   23-06-2563  53  0
48   ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยางแบบ Para AsPhaltic concrete ถนนสุขาภิบาล ๒๓    11-06-2563  51  0
49   ตารางแสดงวงเงินโครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยางแบบ Para AsPhaltic concrete ถนนสุขาภิบาล ๒๓ ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์    08-06-2563  44  0
50   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    08-06-2563  92  0
51   แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓)    01-06-2563  31  0
52   ประกาศงบการเงินการคลังเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    27-12-2562  82  0
53   การรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒    25-10-2562  61  0
54   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ    08-10-2562  40  0
55   ประกวดราคาซื้รถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์    20-09-2562  49  0
56   รับสมัครแรงงานรายเดือนตาม โครงการรักษาความสะอาดโดยการจ้างเหมาแรงงานรายเดือนฯ ประปีงบประมาณ2563    13-09-2562  38  0
57   รับสมัตรแรงงานรายเดือนตามโครงการจ้างเหมาแรงงานรายเดือนฯ    13-09-2562  47  0
58   รับสมัครแรงงานรายเดือนตาม โครงการรักษาความสะอาดโดยการจ้างเหมาแรงงานรายเดือนฯ ประปีงบประมาณ2563    13-09-2562  48  0
59   กำหนดอายุใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน    31-07-2562  43  0
60   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขาด ๑ ตัน ขับเคลื่อ ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็ป  doc220190418212512.pdf doc320190418212512.jpg   18-04-2562  125  0
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย เทศบาลตำบลกังแอน 99 หมู่ 1 อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ( โทร 044-551-448 , โทรสาร 044-551286 ) จัดทำโดย มีเดีย ครีเอทีฟ เซ็นเตอร์ 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป