กระดานสนทนาทั้งหมด
 
 
พบเห็นการทุจริต
คอร์รัปชั่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
แจ้ง 044-551-448
 
 โครงสร้างองค์กร
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ผลิตภัณฑ์ตำบล
 แผนที่เทศบาล / Google Maps
 ที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพท์
 ถามตอบ Q&A /ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
 วิสัยทัศน์
 คำแถลงนโยบาล
 ยุทธศาสตร์
 พันธกิจ
 เทศบัญญัติงบประมาณ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนอัตรากำลัง
 แผนภูมิโครงสร้าง/กรอบอัตรากำลัง
 แผนการดำเนินงาน
 รายงานผลการปฏิบัติงาน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ทำเนียบนายกเทศมนตรี
ทำเนียบปลัด
ทำเนียบคณะผู้บริหาร และสมาชิก
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองการประปา
หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเกษียณที่ภาคภูมิ
 
สาสน์นายก
รายงานกิจการสภา
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานที่สำคัญ
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
แบบสอบถามความพึงพอใจ
มุมอาเซียน
ข้อมูลการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายและระเบียบต่างฯ
 อำนาจหน้าที่เทศบาล
 จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
 คู่มือบริการประชาชน
 คู่มือบริการประชาชน สำนักปลัด
 คู่มือบริการประชาชน กองคลัง
 คู่มือบริการประชาชน กองช่าง
 คู่มือบริการประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 คู่มือบริการประชาชน กองการศึกษา
 คู่มือบริการประชาชน กองประปา
 ITA ความโปร่งใส
 ITA ประกาศ / โครงการ / รายงาน /ประจำปี
 มาตรการภายใน เพื่อป้องกันการทุจริต
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการให้บริการ
 แนวทางปฏิบัติในการร้องเรียน
 หนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
 สถิติข้อร้องเรียน/การทุจริต
 การบริหารเงินและงบประมาณ
 การจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ความพิการ
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 ร่วมมือร่วมใจสู้โควิด19
 สถิติการให้บริการประชาชน
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
 
   
 
 
     
 
..... เทศบาลตำบลกังแอน ยินดีต้อนรับ....สามารถติดต่อสอบได้ทาง www.kangann.go.th, kangann1999@gmail.com, kangann99@hotmail.com, Youtube:เทศบาลตำบลกังแอน, Twitter:@kangann1999,Instagram:Kangann1999, Facebookเพจ:เทศบาลตำบลกังแอน, โทรศัพท์044-551448, โทรสาร044-551286, สนง.เทศบาลตำบลกังแอน 99 ม.1 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140.....
 
 
         
  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ2564   ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลกังแอน  
         
  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ2564   ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลกังแอน  
         
         
         
  จิตอาสาพัฒนา ณ ปราสาทหินบ้านพลวง   อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง "การทำขนมไทย"  
         
  จิตอาสาพัฒนา ณ ปราสาทหินบ้านพลวง   อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง "การทำขนมไทย"  
         
         
     
 
 
     
 
[ 02-03-2564] บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔    
[ 18-02-2564] การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
[ 05-02-2564] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ(ที่ดินราชพัสดุ สร ๘) ช่วงที่ ๑    
[ 04-02-2564] ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกเทศมนตรีตำบลกังแอน    
[ 02-02-2564] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
[ 29-01-2564] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
[ 21-01-2564] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
[ 15-01-2564] แบบบัญชีรายการที่ดินยและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔    
[ 22-12-2563] ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม และการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลกังแอน    
[ 15-12-2563] ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษี พ.ศ.๒๕๖๓    
[ 22-03-2564] เข็มเครีื่องหมายวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น... 
[ 26-10-2563] เอกสารระเบียบการสมัครประกวดนางนพมาศและการประกวดกระทง2563... 
[ 09-10-2563] เชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง กึ่งศตวรรษ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร... 
[ 24-06-2563] ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทคุณวุฒิ)... 
[ 24-06-2563] ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไ... 
[ 19-06-2563] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1,และมีสิทธิเข้ารัรบการประเมินสมรร... 
[ 11-06-2563] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้ างตามภารกิจ/พนักงานจ้... 
[ 21-05-2563] ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง... 
[ 31-03-2563] แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการลาของพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง กรณีไวรัสโควิด19... 
[ 30-03-2563] การระงับการใช้ซ่องทางการเช้า-ออก ของคน ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรซ่องจ... 
  [ 09-04-2564 ]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 09-04-2564 ]แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  [ 09-04-2564 ]การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  [ 09-04-2564 ]แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]][[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]][[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
  [ 09-04-2564 ]เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
 [ 09-04-2564 ]การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 (นอ.ทุก.อ. และนายก.ทม.สร.) 
 [ 09-04-2564 ]การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (นอ.ทุก.อ.,นายก.อบจ.สร. และ นายก.ทม.สร.)
 [ 09-04-2564 ]การเฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (นอ.ทุก.อ.,นายก.อบจ.สร. และ นายก.ทม.สร.)
 [ 09-04-2564 ]การประเมินการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพ รวมทั้งการสำรวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นอ.เมืองสุรินทร์ สังขะ ศีขรภูมิ กาบเชิง และนายก.ทม.สร)
 [ 09-04-2564 ]สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564
[ 10-12-2557] รายงานกิจการสภา... 
[ 05-04-2564] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกังแอน ด้วยวิธี ... 
[ 12-03-2564] ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อ... 
[ 17-09-2562] เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒... 
[ 16-09-2562] ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อฯ... 
[ 12-09-2562] ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ฯ... 
[ 03-09-2562] เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562... 
 
       
 
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย เทศบาลตำบลกังแอน 99 หมู่ 1 อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ( โทร 044-551-448 , โทรสาร 044-551286 ) จัดทำโดย มีเดีย ครีเอทีฟ เซ็นเตอร์ 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป