เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

ประวัติความเป็นมา

 

ความเป็นมาของตำบลกังแอน

เดิมบริเวณที่ตั้งตำบลกังแอนมีผู้คนพบเห็น เต่าหลังแอ่น” (เต่ากระอาน) ชอบเดินอยู่บริเวณคูน้ำ และบริเวณทางเดินสัญจรไปมาของผู้คน ซึ่งอยู่บริเวณระหว่างหนองน้ำกังแอน หนองน้ำโคกมะกะ หนองนำ้ปะอาว หนองนำ้โดนโจก หนองน้ำหนองก็วล หนองน้ำสุวรรณาภา ทั้งหมด 6 แห่ง เป็นประจำ ต่อมาได้มีชาวจีนชื่อ แปะกัง ได้มาตั้งรกรากอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งบริเวณดังกล่าว ต่อมาจึงได้ตั้งชื่อว่า ตำบลกังแอน” (ข้อมูลบางส่วนจาก:รายงานการปฏิบัติงานประจำปี 2551 ทต.กังแอน)

ประวัติเทศบาลตำบลกังแอน
ยกฐานะจากสุขาภิบาลมาเป็นเทศบาลตำบลกังแอน
เดิมนายอำเภอเป็นประธานสุขาภิบาลโดยตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คนสุดท้ายคือ นายทวีศักดิ์ คิดบรรจง ต่อมามีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสุขาภิบาลจากประชาชนในเขต โดยมีนายวิสุทธิ์ ธัญญสกุลกิจ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลกังแอน ขณะนั้นได้ยกฐานะสุขาภิบาลฯ เป็นเทศบาลตำบลกังแอน ได้ตั้งสำนักงานอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอปราสาทต่อมาได้มีการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่อยู่ตรงบริเวณตลาดสดอำเภอปราสาทเก่า

ซึ่งเทศบาลตำบลกังแอน ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อวันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2542 (ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ) ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลมาเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9ก. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 สำนักงานเป็นอาคาร 4 ชั้น ได้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลกังแอน  เลขที่99 หมู่ที่1 ชุมชนปะอาว ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร มี 7 ชุมชนในเขต และห่างจากจังหวัดสุรินทร์ประมาณ 29 กิโลเมตร