เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

คณะผู้บริหาร


นายโรจนินทร์ หิรัญโชคอนันต์
นายกเทศมนตรีตำบลกังแอน
โทร 085-6614724นางสาวเมษา อัครภูวดล

นางสาวอมรรัตน์  จุติไชย
รองนายกเทศมนตรีตำบลกังแอน

รองนายกเทศมนตรีตำบลกังแอน
โทร 094-165-5498

โทร 081-9774182นายสิทธิกร  สุนทรารักษ์

นายนิพนธ์  มัญจะกาเพศ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกังแอน

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกังแอน
โทร 061-3259656

โทร 084-8239935