เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

สมาชิกสภาเทศบาล


นางสง่า เหิมฮึก
ประธานสภาเทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ 085-169-2633นายทาย ปิยะไพร
นายเกรียงไกร คารศรี
รองประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์ 087-452-9578
หมายเลขโทรศัพท์ 061-289-2255

นายอนันต์ ตรีธารา
นางสง่า เหิมฮึก
สมาชิกสภาเขต 1
สมาชิกสภาเขต 2
หมายเลขโทรศัพท์ 081-977-2456
หมายเลขโทรศัพท์ 085-169-2633

นายนิวัติ สุทธิโยธา
นายทาย ปิยะไพร
สมาชิกสภาเขต 1 สมาชิกสภาเขต 2
หมายเลขโทรศัพท์ 085-778-0198
หมายเลขโทรศัพท์ 087-452-9578


นายอนุชิต ตระกูลอุดมพร
นายจัด มูลมั่งคั่ง
สมาชิกสภาเขต 1
สมาชิกสภาเขต 2
หมายเลขโทรศัพท์ 081-977-2456 หมายเลขโทรศัพท์ 085-208-3464


นายกิตติวัฒน์ จารุโชคธิติพงศ์
นายปริญญา เฉลียวไว
สมาชิกสภาเขต 1
สมาชิกสภาเขต 2
หมายเลขโทรศัพท์ 083-463-4972
หมายเลขโทรศัพท์ 087-255-1296


นายเกรียงไกร คารศรี
นายวัชระ สระศิริ
สมาชิกสภาเขต 1
สมาชิกสภาเขต 2
หมายเลขโทรศัพท์ 061-289-2255
หมายเลขโทรศัพท์ 081-186-4024


นายปิยะนันท์ มัญจกาเภท
นายประนอม เหิมฮึก
สมาชิกสภาเขต 1
สมาชิกสภาเขต 2
หมายเลขโทรศัพท์ 064-441-5322
หมายเลขโทรศัพท์ 081-709-7745