เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

สำนักปลัด


นางสาวนุจรี นุสริต
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร.093-5319933นางสาวนุจรี นุสริต

นางสาวนุจรี นุสริต
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร.093-5319933
โทร.093-5319933
นายไกรสร เจริญวิศิษฏ์โกศล
นายอุทัย ไชยขันธ์ นางสาวมุกมุนินทร์ คารทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร.096-7400795 โทร.097-9247597 โทร.084-7619166-ว่าง-
นางวาลัยพร ปานทอง
นางสาวนุจรี นุสริต
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปก/ชก)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการตำแหน่ง


นิติกร
โทร. โทร.064-1532893 โทร.093-5319933


นางพัศนรี มูลสาร -ว่าง-
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปง./ชง.)
โทร.081-9623448