เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

สำนักปลัด


นางสาวนุจรี นุสริต
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร.093-5319933นายอุทัย  ไชยขันธ์

นางสาวนุจรี นุสริต
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน


หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร.093-5319933
โทร.097-9247597ว่าที่ ร.ต.หญิงจิตปฏิมา วงษ์ถม นายอุทัย ไชยขันธ์ นางสาวมุกมุนินทร์ คารทอง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร.095-0791914 โทร.097-9247597 โทร.084-7619166

-ว่าง- นายไกรสร  เจริญวิศิษฎ์โกศล นางสาวนุจรี นุสริต
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปง./ชง.) นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการตำแหน่ง

โทร.096-7400795 นิติกร


โทร.093-5319933


-ว่าง- นางวาลัยพร ปานทอง
เจ้าพนักงานทะเบียน
(ปง./ชง.)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร. โทร.089-2815319