เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

กองคลัง


นางเพียรผจง เจือจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.082-9546196

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทร.


นางสาวณรษา พลายเมือง
-ว่าง- -ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ปง./ชง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( ปง/ชง )
โทร.065-6612829 โทร. โทร.


-ว่าง- จ.ส.อ.เฉลิมพล  บุญนาม

เจ้าพนักงานพัสดุ ( ปง./ชง. )
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


โทร. โทร.085-6852310