เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

กองคลัง


นางเพียรผจง เจือจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.082-9546196

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทร.


นางสาวณรษา พลายเมือง
นางสาวรัญศิญาณ์ เจริญปิยะรัตน์ -ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( ปง/ชง )
โทร.065-6612829 โทร.081-7185778 โทร.


-ว่าง- นางสาวกชพร เสริมศรี
เจ้าพนักงานพัสดุ ( ปง/ชง )
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร. โทร.062-3916549