เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

กองช่าง

นายบดินทร์เดช ปรีดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 093-3211278
นายนพรัตน์ ผมงาม

หัวหน้าฝ่ายโยธา


โทร.089-2743811นางสาววันเพ็ญ บุตรมาตร

พ.จ.อ.เรวัต มานะสันติกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
โทร.089-2743811
โทร.098-1797880