เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

กองช่าง


นายณัฐพงศ์  ทองเส้ง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 086-8651097
-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายการโยธา


โทร.นางสาววันเพ็ญ บุตรมาตร

พ.จ.อ.เรวัต มานะสันติกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายช่างสำรวจชำนาญงาน
โทร.089-2743811
โทร.098-1797880