เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสมจินตนา เทพสุวรรณ
ปลัดเทศบาลตำบล
โทร.061-4461547

นายณัฐพงศ์ ทองเส้ง
รองปลัดเทศบาลตำบล
โทร.086-8651097


นางสาวนุจรี นุสริต
นางเพียรผจง เจือจันทร์ นายบดินทร์เดช ปรีดี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
 ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.093-5319933 โทร. 082-9546196 โทร.093-3211278

นางสาวชุลีกร ชื่นอุทัย นางสาวฐาปนาภา นาคยุติ นายเสริม สุดใสดี
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
จพง.ประปาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผอ.กองการประปา
โทร.091-7748207 โทร.097-1615681 โทร.086-8680872