เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางสมจินตนา เทพสุวรรณ
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.061-4461547
นางสาวมณัฐศิกาญจน์  หงษ์สอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
โทร.096-3036455

------ว่าง------
นักวิชาการศึกษา(ปก/ปช)


นางจิดาภา โสมสูงเนิน
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร.081-393-8325นางชนากานต์ หอมนวล
นางสาวชินาธิป ครบอยู่ นางสาวพรนภา บูรณ์เจริญ
ครู
ครู ครู
โทร.087-8770998 โทร.096-4212812 โทร.093-3270075นางพิมลศิริ รัตนวรรณ นางสาวอุบลวรรณ พรายแก้ว

ครู ครู
โทร.098-1250490 โทร.089-5826079