เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวฐาปนาภา นาคยุติ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.097-1615681

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางสาวฐาปนาภา นาคยุติ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางจิดาภา โสมสูงเนิน
ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร.081-393-8325นางชนากานต์ หอมหวล
นางสาวชินาธิป ครบอยู่ นางสาวพรนภา บูรณ์เจริญ
ครู
ครู ครู
โทร.087-8770998 โทร.096-4212812 โทร.093-3270075นางพิมลศิริ รัตนวรรณ นางสาวอุบลวรรณ พรายแก้ว

ครู ครู
โทร.098-1250490 โทร.089-5826079