เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

กองการประปา


นายเสริม สุดใสดี
จพง.ประปาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน
ผอ.กองการประปา
โทร.086-8680872

-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายผลิต
โทร.
นายเสริม สุดใสดี
จพง.ประปาชำนาญงาน
โทร.086-8680872


นางสาวลักขณา ภูพันนา
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปง./ชง.)
โทร.098-2647596
โทร.นายประเชือน เช่นชาย
นางทัศนีย์ ผมงาม
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

พนักงานเก็บเงิน
โทร.093-3483993
โทร.099-6343299