เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม
 

ด้านสังคม

ชุมชน

ชุมชนในเขตเทศบาลมี จำนวน 7 ชุมชน 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วยชุมชนปะอาว , ชุมชนบุเจก , ชุมชน ทะเม็งตรัย, ชุมชนอังกัญ, ชุมชนโคกมะกะ, ชุมชนหนองก็วล ชุมชนครองธรรม ม. 7 บ้านสัมพันธ์บางส่วน และ ม.5 ตำบลบ้านพลวงบางส่วน

ศาสนา

ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีประมาณร้อยละ 99 ศาสนาอื่นประมาณร้อยละ 1 ทั้งนี้ในเขตเทศบาลตำบลกังแอน มี ศาสนสถาน 2 แห่งคือ วัดสุวรรณวิจิตร และสถานธรรม

วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่

1) ประเพณีรำตรุษ ประมาณเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นการรำเฉลิมฉลองในวันปีใหม่ไทยมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สรงน้ำพระ และการเล่นสงกรานต์

2) ประเพณีวันโดนตา (วันสารท) ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องและเจ้ากรรมนายเวรที่ล่วงลับไปแล้ว ตามความเชื่อที่ว่าวันนี้จะมีการปล่อยผีให้มารับส่วนบุญมีการปั้นก้อนข้าวนำไปวัดให้พระทำพิธีปลุกเสกเพื่อนำกลับมาบ้านแล้วเอาไปโปรยตามเรือกสวนไร่นาเผื่อว่าจะมีผีตนไหนที่เดินทางไปรับส่วนบุญไม่ได้ และแวะพักตามที่ดังกล่าวได้รับส่วนบุญ

การศึกษา

ในเขตเทศบาล มีสถานการศึกษาต่างๆ ประกอบด้วย

1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา

1.1 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร มี

 • นักเรียน 1,513 คน
 • บุคลากรด้านการศึกษา 55 คน
 • ห้องเรียน 38 ห้อง
 • อัตราส่วน ครู / นักเรียน เท่ากับ 1 / 28

1.2 โรงเรียนปราสาท มี

 • นักเรียน 362 คน
 • บุคลากรด้านการศึกษา 11 คน
 • ห้องเรียน 10 ห้อง
 • อัตราส่วน ครู / นักเรียน เท่ากับ 1 / 33

2. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มีจำนวน 2 แห่ง คือ

2.1โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สังกัด สำนักงานงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี

 • นักเรียน 2,833 คน (ชาย 1,097 คน, หญิง 1,736 คน)
 • บุคลากรด้านการศึกษา 98 คน
 • ห้องเรียน 61 ห้อง
 • อัตราส่วน ครู / นักเรียน เท่ากับ 1 / 46

2.2 โรงเรียนวัดสุวรรณวิจิตรวิทยา (โรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนา) มี

 • นักเรียน 297 คน (ชาย 130 รูป/ คน, หญิง 167 คน)
 • บุคลากรด้านการศึกษา 13 รูป/คน
 • ห้องเรียน 9 ห้อง
 • อัตราส่วน ครู / นักเรียน เท่ากับ 1 /23

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 3 แห่ง

กีฬา นันทนาการ / สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

เทศบาลตำบลกังแอน มีสถานที่พักผ่อน เล่นกีฬา และนันทนาการ ดังนี้

 • ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง
 • สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 2 แห่ง
 • สวนสาธารณะ จำนวน 3 แห่ง

การสาธารณสุข

การบริการด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาลตำบลกังแอน ประกอบด้วย

 • โรงพยาบาลปราสาท จำนวน 1 แห่ง( บุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย แพทย์ 9 ท่าน , ทันตแพทย์ 4 ท่าน , เภสัชกร 9 ท่าน และพยาบาล 84 ท่าน )
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท จำนวน 1 แห่ง
 • คลินิก จำนวน 5 แห่ง
 • ร้านขายยา จำนวน 3 แห่ง

สาเหตุของการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามลำดับจากมากไปหาน้อย 5 ลำดับ ดังนี้( ประชาชนในเขตอำเภอปราสาท )

 1. โรคอุจาระร่วง
 2. โรคความดันโลหิตสูง
 3. โรคเบาหวาน
 4. โรคไตอักเสบ
 5. โรคปอดบวม

สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังในเขตอำเภอปราสาท

 1. โรคอุจาระร่วง
 2. โรคไข้เลือดออก
 3. โรควัณโรค
 4. โรคไข้หวัดนก
 5. โรคพิษสุนัขบ้า

: ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2552

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1) สถิติการเกิดเพลิงไหม้ในรอบปี ( มกราคม - พฤษภาคม 2552 )

 • ในเขตเทศบาล จำนวน 1 ครั้ง
 • นอกเขตเทศบาล จำนวน 13 ครั้ง
 • มูลค่าความเสียหาย จำนวน 515,00 บาท

2) การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสวัสดิการของประชาชน

การป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชนของเทศบาล ได้จัดให้มีการสร้างโรงเก็บรถยนต์ดับเพลิงอยู่สำนักงานเทศบาลฯ ความสามารถในการให้บริการด้านบรรเทาสาธารณภัย มีดังนี้

 • รถยนต์ดับเพลิง 1 คัน (ขนาด 4,000 ลิตร)
 • รถยนต์ดับเพลิงอาคาร 1 คัน (ขนาด 2,000 ลิตร)
 • รถยนต์บรรทุกน้ำ 2 คัน (ขนาด 10,000 ลิตร)
 • รถยนต์บรรทุกน้ำ 1 คัน (ขนาด 6,000 ลิตร)
 • เครื่องสูบน้ำ 1 เครื่อง
 • น้ำยาเคมีดับเพลิง 43 ชุด
 • พนักงานดับเพลิง 14 คน

นอกจากนี้ เทศบาลฯ ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งขณะนี้มีสมาชิก อปพร. จำนวนทั้งสิ้น 134 คน

อาชญากรรม

สถิติข้อมูลคดีอาญาในปีที่ผ่านมา (ปี 2548)

 1. คดีอุกฉกรรจ์และคดีสะเทือนขวัญ 2 คดี จับ 2 ราย, ผู้ต้องหา 2 คน
 2. คดีประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย 41 คดี, จับ 41 ราย, ผู้ต้องหา 42 คน
 3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 27 คดี, จับ 26 ราย, ผู้ต้องหา 26 คน
 4. คดีที่น่าสนใจ 14 คดี, จับ 13 ราย, ผู้ต้องหา 13 คน
 5. คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย 222 คดี, จับ 222 ราย, ผู้ต้องหา 226 คน
 6. คดีเปรียบเทียบปรับ (อาญา) 12,240 คดี, จับ 12,240 ราย ผู้ต้องหา 12,240 คน
 7. คดีเปรียบเทียบปรับ (จราจร) 1,960 คดี, จับ 1,960 ราย ผู้ต้องหา 1,960 คน
 8. คดีอื่น ๆ 243 คดี จับ 243 คดี ผู้ต้องหา 243 คน