เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวชุลีกร ชื่นอุทัย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.083-3292573

นางมณีนิล มั่งคั่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร.090-9755811


างสาววิกานดา สุขสงวน
นายอรรศราวุธ  บุตรเทศ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร.087-9471404
นายสายเพชร สมนิยาม
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีจุดานุ นายพนม มะลิหอม
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
โทร.081-1299760 โทร.064-8621529 โทร.087-1381645นางอัญรัตน์ คำภาบุตร

นายวิสันต์ มุตุมาจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานขับรถยนต์
โทร.064-6420217
โทร.061-0680464