เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

ตราสัญลักษณ์  • ปราสาท  หมายถึง  ปราสาทบ้านพลวง  เป็นปราสาทหินประจำอำเภอปราสาท  ซึ่งเป็นโบราณสถานศิลปะสมัยปาปวนที่    สร้างขึ้นในราวพุทธศวรรษที่  16-17 เป็นปราสาทหินขนาดเล็ก  แต่ฝีมือการแกะสลักหินประณีตงดงามมาก
  • ทุ่งนา      หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ของเกษตรกรรมในพื้นที่  ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา
  • ท้องฟ้า    หมายถึง  ความเป็นปึกแผ่นแก่นสารเสมือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นรากฐานของประเทศกระจายอยู่ทุก แห่ง  เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ธงสีประจำเทศบาลตำบลกังแอน