เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 

ก้าวสู่เมืองที่ปลอดภัยและน่าอยู่

พัฒนาสู่ตลาดสดได้มาตรฐาน

ส่งเสริมการศึกษายั่งยืนนาน

ธรรมาภิบาลอยู่เคียงประชาชน

พันธกิจ

 

1. ก่อสร้าง บำรุงรักษา ปรับปรุ่งซ่อมแซม สิ่งปลูกสร้าง และระบบสาธารณูปการ

2. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้าน

3. สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน สังสงบสุข

4. เพิ่มศักยภาพของบุคลากรเพื่อการบริการประชาชน

5. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ

6. มีการบริหารจัดการขยะมูลและสิ่งปฏิกูลที่ได้มาตรฐานไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม

7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน

8. มีการบริหารจัดการตลาดสดให้เป็นตลาดที่น่าซื้อน่าจับจ่าย