เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

คำสั่งของเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง ที่ 339/2566 เรื่อง การเวรยามสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลกังแอน [ 22 พ.ย. 2566 ]3
2 คำสั่ง ที่ 337/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะข้างโคงฆ่าสัตว์ (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม) ชุมชนปะอาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]6
3 คำสั่ง ที่ 338/2566 เรื่อง แต่งตั่งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับหารจัดกจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไก่ย่างวิเชียรบุรี (ชุมชนโคกมะกะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]5
4 คำสั่ง ที่ 336/2566 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ [ 15 พ.ย. 2566 ]6
5 คำสั่ง ที่ 335/2566 เรื่อง มอบหมายหน้าที่อยู่เวร-ยามสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลกังแอน [ 13 พ.ย. 2566 ]4
6 คำสั่ง ที่ 334/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]6
7 คำสั่ง ที่ 331/2566 เรื่อง แต่งตั้ง (จัดจ้าง) พนักงานจ้างทั่วไป [ 9 พ.ย. 2566 ]4
8 คำสั่ง ที่ 332/2566 เรื่อง ให้พนักงานทั่วไปได้รับค่าครองชีพชั่วคราว [ 9 พ.ย. 2566 ]7
9 คำสั่ง ที่ 333/2566 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ [ 9 พ.ย. 2566 ]8
10 คำสั่ง ที่ 328/2566 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลตำบลกังแอนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ [ 6 พ.ย. 2566 ]10
11 คำสั่ง ที่ 329/2566 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม [ 6 พ.ย. 2566 ]9
12 คำสั่ง ที่ 330/2566 เรื่อง ให้พนักงานจ้างทั่วไปพ้นจากตำแหน่ง กรณีลาออกจากการปฏิบัติงาน โดยการยื่นหนังสือลาออกจากการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 30 วัน [ 6 พ.ย. 2566 ]8
13 คำสั่ง ที่ 326/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาด ในงานประจำปีศาลเจ้าพ่อกังแอน (งานงิ้ว) ประจำปี 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]13
14 คำสั่ง ที่ 325/2566 เรื่อง การอยู่เวรผลิต-จ่ายน้ำและซ่อมแซมระบบประปา กองการประปา เทศบาลตำบลกังแอน [ 1 พ.ย. 2566 ]12
15 คำสั่ง ที่ 323/2566 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเดินทางไปราชการ [ 31 ต.ค. 2566 ]17
16 คำสั่ง ที่ 324 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับฯ/ผู้ควบคุมงาน งานจ้างเหมาแรงงานรายเดือนเพื่อดูแลสวนสาธารณะ ภานในเขตเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]14
17 คำสั่ง ที่ 322/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ [ 31 ต.ค. 2566 ]12
18 คำสั่ง ที่ 321/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ [ 31 ต.ค. 2566 ]12
19 คำสั่ง ที่ 311/2566 เรื่อง ให้พนักงานจ้างทั่วไปพ้นจากตำแหน่ง กรณีออกจากการปฏิบัติงานโดยการยื่นหนังสือลาออกจากการปฏิบัติงาน น้อยกว่า 30 วัน [ 26 ต.ค. 2566 ]17
20 คำสั่ง ที่ 312/2566 เรื่อง ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานภายในกองการศึกษาตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]19
21 คำสั่ง ที่ 313/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]18
22 คำสั่ง ที่ 314/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]18
23 คำสั่ง ที่ 315/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภายในของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]19
24 คำสั่ง ที่ 316/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภายในของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]23
25 คำสั่ง ที่ 317/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]17
26 คำสั่ง ที่ 318/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภายในของกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]17
27 คำสั่ง ที่ 319/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภายในของกองการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]18
28 คำสี่ง ที่ 320/2566 เรื่อง มอบหมายหน้างานที่รับผิดชอบของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง [ 26 ต.ค. 2566 ]12
29 คำสั่ง ที่ 308/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินของเทศบาลตำบลกังแอน [ 24 ต.ค. 2566 ]17
30 คำสั่ง ที่ 306/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 24 ต.ค. 2566 ]17
31 คำสั่ง ที่ 307/2566 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ [ 24 ต.ค. 2566 ]18
32 คำสั่ง ที่ 309/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับส่งเงินประจำวัน ของเทศบาลตำบลกังแอน [ 24 ต.ค. 2566 ]20
33 คำสั่ง ที่ 310/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของเทศบาลตำบลกังแอน [ 24 ต.ค. 2566 ]19
34 คำสั่ง ที่ 304/2566 เรื่อง การเวรยามสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลกังแอน [ 20 ต.ค. 2566 ]17
35 คำสั่ง ที่ 305/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลกังแอน [ 20 ต.ค. 2566 ]17
36 คำสั่งที่ 303/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 19 ต.ค. 2566 ]20
37 คำสั่ง ที่ 301/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรุเจาะรู หรือประทับตรายกเลิกใบเสร็จรับเงิน ของกองการประปา ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 18 ต.ค. 2566 ]19
38 คำสั่ง ที่ 300/2566 เรื่อง ให้เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างตามภารกิจ เดินทางไปราชการ [ 17 ต.ค. 2566 ]21
39 คำสั่ง ที่299/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจำทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสี่เหลี่ยมรางยู ซอยระบือนาม (ชุมชนบุเจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ต.ค. 2566 ]14
40 คำสั่ง ที่ 292/2566 เรื่อง แต่งตั้ง(จัดซื้อจัดจ้าง) พนักงานจ้างทั่วไป (รายเดิม) [ 11 ต.ค. 2566 ]18
 
หน้า 1|2