เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

คำสั่งของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2566
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง ที่ 69/2567 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ [ 14 ก.พ. 2567 ]1
2 คำสั่ง ที่ 51/2567 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ผู้ที่อยู่เวร - ยามสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลกังแอน [ 1 ก.พ. 2567 ]4
3 คำสั่งที่ 365/2566 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือนในระดับถัดไป [ 29 ธ.ค. 2566 ]4
4 คำสั่ง ที่ 366/2566 เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2 (ณ 1 ตุลาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]4
5 คำสั่ง ที่ 367/2566 เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]6
6 คำสั่ง ที่ 368/2566 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ กรณีได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับและค่าตอบแทนพิเศษ ร้อยละ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]5
7 คำสั่ง ที่ 369/2566 เรื่อง การเลื่อนอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 28 ธ.ค. 2566 ]4
8 คำสั่ง ที่ 370/2566 เรื่อง ให้พนักงานจ้างได้รับการครองชีพชั่วคราว [ 28 ธ.ค. 2566 ]6
9 คำสั่ง ที่ 363/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง [ 26 ธ.ค. 2566 ]7
10 คำสั่ง ที่ 364/2566 เรื่อง มอบหมายหน้าที่อยู่เวร-ยามสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลกังแอน [ 26 ธ.ค. 2566 ]7
11 คำสั่ง ที่ 360/2566 เรื่อง การอยู่เวรสถานที่ราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกังแอน [ 25 ธ.ค. 2566 ]9
12 คำสั่ง ที่ 361/2566 เรื่อง แต่งตั้งนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลตรวจเวรและแต่งตั้งพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกังแอนปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรประจำจุดบริการประชาชน บริเวณ หน้าหนองปะอาว หมู่ที่ 1 ตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำป [ 25 ธ.ค. 2566 ]7
13 คำสั่ง ที่ 362/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กรรมการชุมชนเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ในด่านชุมชนและแต่งตั้งนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลเป็นผู้ตรวจเวร ตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกา [ 25 ธ.ค. 2566 ]4
14 คำสั่ง ที่ 358/2566 เรื่อง การเวรยามสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลกังแอน [ 21 ธ.ค. 2566 ]8
15 คำสั่ง ที่ 359/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567 [ 21 ธ.ค. 2566 ]7
16 คำสั่ง ที่ 357/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฆ์การบริหารจัดการตลาดสดเทศบาลตำบลกังแอน เพิ่มเติม [ 19 ธ.ค. 2566 ]8
17 คำสั่ง ที่ 356/2566 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล [ 18 ธ.ค. 2566 ]6
18 คำสั่ง ที่ 355/2566 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำซุ้มกิจกรรมในงานเทศกาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาด ประจำปี 2566 ตามโครงการศิลปวัฒนธรรมและนวัติวิถีของดีตำบลกังแอน [ 7 ธ.ค. 2566 ]11
19 คำสั่ง ที่ 352/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมท้องถิ่นวิถีตำบลกังแอน ประจำปี 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]12
20 คำสั่ง ที่ 353/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไก่ย่างวิเชียรบุรี (ชุมชนโคกมะกะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2566 ]9
21 คำสั่ง ที่ 354/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะข้างโรงฆ่าสัตว์ (ต่อจากถนน ค.ส.ค.เดิม) ชุมชนปะอาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2566 ]8
22 คำสั่ง ที่ 355/2566 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำซุ้มกิจกรรมในงานเทศกาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาด ประจำปี 2566 ตามโครงการศิลปวัฒนธรรมและนวัติวิถีของดีตำบลกังแอน [ 6 ธ.ค. 2566 ]9
23 คำสั่ง ที่ 351/2566 เรื่อง การอยู่เวรผลิต-จ่ายน้ำและซ่อมแซมระบบประปา กองการประปา เทศบาลตำบลกังแอน [ 1 ธ.ค. 2566 ]6
24 คำสั่ง ที่ 350/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการจ้างเหมาแรงงานรายเดือนประจำโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]10
25 คำสั่ง ที่ 349/2566 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ [ 30 พ.ย. 2566 ]8
26 คำสั่ง ที่ 344/2566 เรื่อง ให้พนักงานจ้างตามภารกิจพ้นจากตำแหน่ง (กรณีขอลาออกลากราชการ) [ 29 พ.ย. 2566 ]11
27 คำสั่ง ที่ 345/2566 เรื่อง ให้พนักงานจ้างเดินทางไปราชการ [ 29 พ.ย. 2566 ]6
28 คำสั่ง ที่ 346/2566 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลกังแอน [ 29 พ.ย. 2566 ]22
29 คำสั่ง ที่ 340/2566 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ [ 24 พ.ย. 2566 ]5
30 คำสั่ง ที่ 341/2566 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ [ 24 พ.ย. 2566 ]6
31 คำสั่ง ที่ 342/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เข้าขายของและรักษาความสะอาดในงานสืบสานประเพณีท้องถิ่น(ลอยกระทง) ประจำปี 2566 [ 24 พ.ย. 2566 ]8
32 คำสั่ง ที่ 343/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) งานจ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]12
33 คำสั่ง ที่ 339/2566 เรื่อง การเวรยามสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลกังแอน [ 22 พ.ย. 2566 ]9
34 คำสั่ง ที่ 337/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางสาธารณะข้างโคงฆ่าสัตว์ (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม) ชุมชนปะอาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]11
35 คำสั่ง ที่ 338/2566 เรื่อง แต่งตั่งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับหารจัดกจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยไก่ย่างวิเชียรบุรี (ชุมชนโคกมะกะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]18
36 คำสั่ง ที่ 336/2566 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ [ 15 พ.ย. 2566 ]10
37 คำสั่ง ที่ 335/2566 เรื่อง มอบหมายหน้าที่อยู่เวร-ยามสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลกังแอน [ 13 พ.ย. 2566 ]8
38 คำสั่ง ที่ 334/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]16
39 คำสั่ง ที่ 331/2566 เรื่อง แต่งตั้ง (จัดจ้าง) พนักงานจ้างทั่วไป [ 9 พ.ย. 2566 ]9
40 คำสั่ง ที่ 332/2566 เรื่อง ให้พนักงานทั่วไปได้รับค่าครองชีพชั่วคราว [ 9 พ.ย. 2566 ]12
 
หน้า 1|2|3