เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

คำสั่งของเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2567
ข้อมูลทั้งหมด 64 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง ที่ 71/2567 เรื่องการอยู่เวรสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบบลกังแอน [ 20 ก.พ. 2567 ]0
2 คำสั่ง ที่ 70/2567 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปฏบัติหน้าที่ระบบบูรณาการทรัพย์สินทร์(LTAX ONLINE) ของหน่วยงาน [ 19 ก.พ. 2567 ]0
3 คำสั่ง ที่ 69/2567 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ [ 14 ก.พ. 2567 ]0
4 คำสั่ง ที่ 66/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลตำบลกังแอน [ 13 ก.พ. 2567 ]1
5 คำสั่ง ที่ 67/2567 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานช่าง ระดับปฏิบัติการ [ 13 ก.พ. 2567 ]1
6 คำสั่ง ที่ 68/2567 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการสำหรับตำแหน่ง นักจัดการงานช่าง ระดับปฏิบัติการ [ 13 ก.พ. 2567 ]1
7 คำสั่ง ที่ 65/2567 เรื่อง อนุมัติให้ผู้นำชุมชน ประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชนเดินทางไปราชการ ตามโครงการศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ [ 9 ก.พ. 2567 ]3
8 คำสั่ง ที่ 60/2567 เรื่องให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเดินทางไปราชการ [ 8 ก.พ. 2567 ]0
9 คำสั่ง ที่ 61/2567 เรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่โครงการศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลบกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ [ 8 ก.พ. 2567 ]0
10 คำสั่ง ที่ 62/2567 เรื่อง อนุมัติให้เลขานุการนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เดินทางไปราชการตามโครงการศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ [ 8 ก.พ. 2567 ]0
11 คำสั่ง ที่ 55/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบและประเมินค่าเสียหายพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบของโครงการก่อสร้างบ่อทำน้ำใส [ 6 ก.พ. 2567 ]2
12 คำสั่ง ที่ 56/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบบัญชีการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]2
13 คำสั่ง ที่ 57/2567 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำสำนักปลัดเทศบาล (กรณีเปลี่ยนแปลงเฉพาะรายบุคคล) [ 6 ก.พ. 2567 ]2
14 คำสั่ง ที่ 50/2567 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ [ 1 ก.พ. 2567 ]2
15 คำสั่ง ที่ 52/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่ารักษาความสะอาดในตลาดสด(ช่วงเช้า) ตลาดไนท์บาร์ซ่า(ช่วงค่ำ) ,ลานตลาด,หน้าโรงเรียนประสาทวิทยาคาร,ข้างโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร,และบริเวณทางเท้าถนนสุรินทร์-ช่องจอม [ 1 ก.พ. 2567 ]2
16 คำสั่ง ที่ 40/2567 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานจ้างเหมารายเดือนเพื่อดูแลสวนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 [ 31 ม.ค. 2567 ]2
17 คำสั่ง ที่ 41/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมารายเดือน เพื่อดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 [ 31 ม.ค. 2567 ]2
18 คำสั่ง ที่ 42/2567 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการ [ 31 ม.ค. 2567 ]2
19 คำสั่ง ที่ 43/2567 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเดินทางไปราชการเพื่อรับการฝึกอบรม [ 31 ม.ค. 2567 ]3
20 คำสั่ง ที่ 44/2567 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม [ 31 ม.ค. 2567 ]3
21 คำสั่ง ที่ 45/2567 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม [ 31 ม.ค. 2567 ]2
22 คำสั่ง ที่ 46/2567 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม [ 31 ม.ค. 2567 ]2
23 คำสั่ง ที่ 47/2567 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม [ 31 ม.ค. 2567 ]2
24 คำสั่ง ที่ 48/2567 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม [ 31 ม.ค. 2567 ]3
25 คำสั่ง ที่ 49/2567 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 31 ม.ค. 2567 ]2
26 คำสั่ง ที่ 39/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 ม.ค. 2567 ]2
27 คำสั่งที่ 34/2567 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพิ่มเติม [ 23 ม.ค. 2567 ]2
28 คำสั่ง ที่ 35/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพิ่มเติม [ 23 ม.ค. 2567 ]2
29 คำสั่ง ที่ 36/2567 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 23 ม.ค. 2567 ]2
30 คำสั่ง ที่ 37/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงานกรณีที่มีการซื้อพัสดุเพื่อจัดทำพัสดุเอง [ 23 ม.ค. 2567 ]2
31 คำสั่ง ที่ 38/2567 เรื่อง การเวรยามของสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลกังแอน [ 23 ม.ค. 2567 ]2
32 คำสั่ง ที่ 33/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ [ 22 ม.ค. 2567 ]2
33 คำสั่ง ที่ 25/2567 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแผงจำหน่ายสินค้า อาคารตลาดสด ค.ส.ล. 2 ชั้น แห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding) [ 18 ม.ค. 2567 ]2
34 คำสั่ง ที่ 26/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่บ้านอังกัญ หมู่ 5 [ 18 ม.ค. 2567 ]2
35 คำสั่ง ที่ 27/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่บ้านบุเจก หมู่ 2 [ 18 ม.ค. 2567 ]2
36 คำสั่ง ที่ 28/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่บ้านปะอาว หมู่ 1 [ 18 ม.ค. 2567 ]2
37 คำสั่ง ที่ 29/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่บ้านหนองก็วล หมู่ 16 [ 18 ม.ค. 2567 ]2
38 คำสั่ง ที่ 30/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่บ้านครองธรรม หมู่ 17 [ 18 ม.ค. 2567 ]2
39 คำสั่ง ที่ 31/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่บ้านโคกมะกะ หมู่ 8 [ 18 ม.ค. 2567 ]2
40 คำสั่ง ที่ 32/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่บ้านทะเม็งตรัย หมู่ 3 [ 18 ม.ค. 2567 ]2
 
หน้า 1|2