เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญติ เทศบาล พ.ศ.2596 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 [ 27 ม.ค. 2566 ]41
2 พระราชบัญญติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 [ 27 ม.ค. 2566 ]33
3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 [ 27 ม.ค. 2566 ]40
4 รัฐธรรมนูญแห่ราชขอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 [ 27 ม.ค. 2566 ]36
5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 [ 27 ม.ค. 2566 ]48
6 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 [ 27 ม.ค. 2566 ]43
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 27 ม.ค. 2566 ]44