เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

ประกาศเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 24 ต.ค. 2566 ]19
2 ประกาศกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 ของเทศบาลตำบลกังแอน [ 5 ต.ค. 2566 ]17
3 ประกาศจัดพนักงานเทศบาล ข้าราชการถ่ายโอน พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกประเภท เข้าสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 ของเทศบาลตำบลกังแอน [ 5 ต.ค. 2566 ]19
4 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5/2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]17
5 ประกาศเทศบาลตำบลกังแอน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 ต.ค. 2565 ]19
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2567) [ 21 ต.ค. 2565 ]25
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]20
8 ประกาศการยุบเลิกตำแหน่งลูกจ้างประจำ [ 2 ส.ค. 2565 ]23
9 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) [ 29 มิ.ย. 2565 ]26
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]27
11 ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ [ 2 มี.ค. 2565 ]23
12 ประกาศงบการเงินการคลังเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 17 ก.พ. 2565 ]20
13 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 2 ก.พ. 2565 ]23
14 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซด์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 24 ม.ค. 2565 ]23
15 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ [ 21 ธ.ค. 2564 ]20
16 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 ธ.ค. 2564 ]20
17 ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2564 ]22
18 การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]25
19 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 18 พ.ย. 2564 ]19
20 ประกาศเทศบาลตำบลกังแอน เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกังแอน อำเถอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ [ 21 ก.ย. 2564 ]39
21 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 21 ก.ย. 2564 ]28
22 ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 7 มิ.ย. 2564 ]21
23 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 2 มี.ค. 2564 ]22
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ(ที่ดินราชพัสดุ สร ๘) ช่วงที่ ๑ [ 5 ก.พ. 2564 ]17
25 ประกาศ ผูู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกังแอน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกังแอน [ 4 ก.พ. 2564 ]23
26 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 2 ก.พ. 2564 ]21
27 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 29 ม.ค. 2564 ]19
28 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 29 ม.ค. 2564 ]22
29 แบบบัญชีรายการที่ดินยและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 15 ม.ค. 2564 ]24
30 ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม และการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลกังแอน [ 22 ธ.ค. 2563 ]19
31 แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม) [ 15 ธ.ค. 2563 ]21
32 งบการเงินการคลังเทศบาลตำบลกังแอน ประจมำปีงบ ๒๕๖๓ [ 15 ธ.ค. 2563 ]22
33 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 15 ธ.ค. 2563 ]28
34 รายงบานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบ ๒๕๖๓ [ 23 พ.ย. 2563 ]20
35 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2559,2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]20
36 ผลการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1เม.ย.-30ก.ย.63) ประจำปีงบประมาณ [ 3 พ.ย. 2563 ]22
37 เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 15 ก.ค. 2563 ]23
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยางแบบ Pars AsPhaltic concrete ถนนสุขาภิบาล 23 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 30 มิ.ย. 2563 ]22
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนฯถนนสุาภิบาล ๒๓ [ 27 มิ.ย. 2563 ]20
40 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปี พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]23
 
หน้า 1|2