เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

ประกาศเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 (เพิ่มเติม) [ 2 พ.ค. 2567 ]11
2 กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทน บุคคลหรือคณะกรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของเทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ [ 1 พ.ค. 2567 ]4
3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ [ 3 เม.ย. 2567 ]9
4 บัญชีประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 27 มี.ค. 2567 ]419
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ [ 15 มี.ค. 2567 ]16
6 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบคัดเลือกพนักงงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งประภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ [ 15 มี.ค. 2567 ]11
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแผงจำหน่ายสินค้า อาคารตลาดสด ค.ส.ล. 2 ชั้น แห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 มี.ค. 2567 ]14
8 ประกาศเทศบาลตำบลกังแอน เรื่อง แบบบัญชีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2567 [ 3 ม.ค. 2567 ]20
9 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 24 ต.ค. 2566 ]35
10 ประกาศกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 ของเทศบาลตำบลกังแอน [ 5 ต.ค. 2566 ]39
11 ประกาศจัดพนักงานเทศบาล ข้าราชการถ่ายโอน พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทุกประเภท เข้าสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 ของเทศบาลตำบลกังแอน [ 5 ต.ค. 2566 ]36
12 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5/2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]32
13 ประกาศเทศบาลตำบลกังแอน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 ต.ค. 2565 ]42
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2567) [ 21 ต.ค. 2565 ]37
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]34
16 ประกาศการยุบเลิกตำแหน่งลูกจ้างประจำ [ 2 ส.ค. 2565 ]34
17 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) [ 29 มิ.ย. 2565 ]41
18 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]44
19 ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ [ 2 มี.ค. 2565 ]36
20 ประกาศงบการเงินการคลังเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 17 ก.พ. 2565 ]33
21 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 2 ก.พ. 2565 ]41
22 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซด์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 24 ม.ค. 2565 ]40
23 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ [ 21 ธ.ค. 2564 ]35
24 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 ธ.ค. 2564 ]32
25 ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2564 ]34
26 การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]43
27 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 18 พ.ย. 2564 ]35
28 ประกาศเทศบาลตำบลกังแอน เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกังแอน อำเถอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ [ 21 ก.ย. 2564 ]62
29 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 21 ก.ย. 2564 ]42
30 ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 7 มิ.ย. 2564 ]43
31 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 2 มี.ค. 2564 ]42
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ(ที่ดินราชพัสดุ สร ๘) ช่วงที่ ๑ [ 5 ก.พ. 2564 ]27
33 ประกาศ ผูู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกังแอน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกังแอน [ 4 ก.พ. 2564 ]41
34 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 2 ก.พ. 2564 ]34
35 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 29 ม.ค. 2564 ]32
36 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 29 ม.ค. 2564 ]35
37 แบบบัญชีรายการที่ดินยและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 15 ม.ค. 2564 ]35
38 ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม และการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลกังแอน [ 22 ธ.ค. 2563 ]40
39 แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม) [ 15 ธ.ค. 2563 ]36
40 งบการเงินการคลังเทศบาลตำบลกังแอน ประจมำปีงบ ๒๕๖๓ [ 15 ธ.ค. 2563 ]38
 
หน้า 1|2