เทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ :www.kangann.go.th

 
 

 

 

ประกาศเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 10 มี.ค. 2566 ]2
2 รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 10 มี.ค. 2566 ]1
3 ประกาศเทศบาลตำบลกังแอน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 ต.ค. 2565 ]1
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2567) [ 21 ต.ค. 2565 ]1
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]0
6 ประกาศการยุบเลิกตำแหน่งลูกจ้างประจำ [ 2 ส.ค. 2565 ]1
7 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) [ 29 มิ.ย. 2565 ]0
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 พ.ค. 2565 ]1
9 ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ [ 2 มี.ค. 2565 ]0
10 ประกาศงบการเงินการคลังเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 17 ก.พ. 2565 ]0
11 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 2 ก.พ. 2565 ]0
12 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซด์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 24 ม.ค. 2565 ]0
13 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ [ 21 ธ.ค. 2564 ]0
14 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 18 ธ.ค. 2564 ]1
15 ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2564 ]0
16 การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]1
17 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 18 พ.ย. 2564 ]0
18 ประกาศเทศบาลตำบลกังแอน เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกังแอน อำเถอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ [ 21 ก.ย. 2564 ]1
19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 21 ก.ย. 2564 ]0
20 ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 7 มิ.ย. 2564 ]1
21 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 2 มี.ค. 2564 ]2
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ(ที่ดินราชพัสดุ สร ๘) ช่วงที่ ๑ [ 5 ก.พ. 2564 ]0
23 ประกาศ ผูู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลกังแอน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกังแอน [ 4 ก.พ. 2564 ]0
24 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 2 ก.พ. 2564 ]0
25 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 29 ม.ค. 2564 ]2
26 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 29 ม.ค. 2564 ]0
27 แบบบัญชีรายการที่ดินยและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 15 ม.ค. 2564 ]2
28 ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม และการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลกังแอน [ 22 ธ.ค. 2563 ]2
29 แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม(นม) [ 15 ธ.ค. 2563 ]1
30 งบการเงินการคลังเทศบาลตำบลกังแอน ประจมำปีงบ ๒๕๖๓ [ 15 ธ.ค. 2563 ]0
31 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 15 ธ.ค. 2563 ]2
32 รายงบานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบ ๒๕๖๓ [ 23 พ.ย. 2563 ]0
33 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2559,2563 [ 18 พ.ย. 2563 ]0
34 ผลการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1เม.ย.-30ก.ย.63) ประจำปีงบประมาณ [ 3 พ.ย. 2563 ]1
35 เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 15 ก.ค. 2563 ]1
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยางแบบ Pars AsPhaltic concrete ถนนสุขาภิบาล 23 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 30 มิ.ย. 2563 ]1
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนฯถนนสุาภิบาล ๒๓ [ 27 มิ.ย. 2563 ]1
38 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปี พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]0
39 ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยางแบบ Para AsPhaltic concrete ถนนสุขาภิบาล ๒๓ [ 11 มิ.ย. 2563 ]0
40 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]2
 
หน้า 1|2